Statut

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja polsko-ormiańska” ustanowiona przez Michała Kusińskiego i Arsena Ovsepyana, zwanych dalej Fundatorami, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Stefana Wiśniewskiego prowadzącego Kancelarię Notarialna w Warszawie przy ulicy Kredytowej 4 lok. 16 w dniu 17 września 2007 roku za Repertorium A nr 7276/2007 i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1) Fundacja posiada osobowość prawną.
2) Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1) Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2) W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3) W celu realizacji swych zadań Fundacja utrzymuje kontakty z zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi, innymi osobami prawnymi i podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także z zagranicznymi osobami fizycznymi.

Cele Fundacji i sposoby realizacji celów

§ 5

Celami fundacji są:
a) rozwijanie stosunków polsko-ormiańskich,
b) wspieranie współpracy gospodarczej między Polską i Armenią, oraz promowanie wszelkich inicjatyw z tym związanych,
c) rozpowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o historii i kulturze ormiańskiej,
d) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, oświatowej, naukowej do rozwoju i wspierania przyjaznych stosunków polsko – ormiańskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie organizowania lub dofinansowania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli nauki, oświaty i kultury poświęconych powyższej tematyce;
b) popularyzację kultury ormiańskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
c) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej dla obywateli Armenii;
d) upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach kultury ormiańskiej w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki;
e) dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw;
f) uczestniczenie we wszelkich inicjatywach związanych z kreowaniem nowych miejsc pracy i rozwojem przedsiębiorczości;
g) organizowanie i finansowanie konferencji oraz seminariów podnoszących świadomość społeczną w zakresie wiedzy o Armenii;
h) organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
i) wydawanie czasopism i periodyków;
j) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zagranicznymi;
k) pozyskiwanie środków z funduszy zagranicznych na realizowanie Statutowych celów Fundacji;
l) opracowywanie i realizację własnych programów edukacyjnych w zakresie działalności publicznej i gospodarczej Fundacji;
m) współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą;
n) promowanie twórczych form działalności młodzieży;
o) (uchylony);
p) utworzenie Centrum Kultury Ormiańskiej oraz biblioteki;
q) organizowanie „Tygodnia Kultury Ormiańskiej”;
r) założenie szkoły językowej dla młodzieży i dorosłych języka: ormiańskiego, gruzińskiego, azerskiego;
s) (uchylony),
t) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości ormiańskiej,
u) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży realizowanej w różnych formach, w tym formie działalności świetlicowej,
v) działalność na rzecz organizacji, których celami Statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, ochrony zabytków i miejsc pamięci, sztuka,
w) działalność na rzecz osób w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, niepełnosprawności, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechniania i ochronę praw kobiet oraz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
x) organizowanie pomocy rzeczowej oraz finansowej na rzecz obywateli Armenii o Statusie uchodźcy,
y) umacnianie przyjaznych stosunków kulturalnych, naukowych, gospodarczych z Armenią
z) wspieranie praw i ochrony osób należących do mniejszości ormiańskiej
aa) pielęgnacja i popularyzacja języka ormiańskiego, dorobku kulturalnego, historycznego, sztuki oraz tradycji Armenii, a także nauczanie języka ormiańskiego,
bb) umacnianie przyjaznych stosunków kulturalnych, naukowych, gospodarczych, towarzyskich obywateli ormiańsko i polskojęzycznych,
cc) przyczynianie się do pojednania, zrozumienia, zbliżenia miedzy społecznością polską a ormiańską,
dd) wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw organizacji mniejszości ormiańskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej pomostowego wkładu w pojednanie polsko-ormiańskiej.
ee) prowadzenie i organizowane aukcji sztuki,
ff) tworzenie warunków do integracji poprzez kulturę mniejszości Ormiańskiej oraz społeczeństwa polskiego,
gg) prezentację i upowszechnianie mniejszości narodowej ormiańskiej dziedzictwa kulturowego polski oraz współczesnych wartości kultury światowej,
hh) popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej Polski i Armenii.

§7

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek Fundacji

§ 8

1) Majątek Fundacji stanowi jej kapitał założycielski na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2) Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają kwotę 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 9

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) dotacji, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń;
c) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e) dochodów z majątku Fundacji;
f) (uchylony).

§10

Dochody z darowizn, spadków i zapisów winny być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkodawców lub ofiarodawców.

§11

1) Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
2) Z dochodów określonych w § 9 pkt a) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze darowizny, spadku lub zapisu, na których zgromadzone są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.

§12

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Działalność gospodarcza Fundacji

§13

1) Dla osiągnięcia celów Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) W celu osiągnięcia założeń Statutowych Fundacja może powoływać spółki.

§14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) Produkcji artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
2) Poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 18),
3) Produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 32.99.Z),
4) Sprzedaży hurtowej realizowanej na zlecenie (PKD 46.1),
5) Sprzedaży detalicznej narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
6) Sprzedaży detalicznej artykułów użytku domowego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
7) Sprzedaży detalicznej artykułów używanych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
8) Sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
9) Pozostałej działalności pocztowej i kurierskiej (PKD 53.20.Z),
10) Zakwaterowania (PKD 55),
11) Działalności usługowej związanej z wyżywieniem (PKD 56),
12) Wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
13) Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
14) Nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
15) Działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
16) Pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
17) Działalności agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
18) Pozostałej finansowej działalności usługowej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),
19) Działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
20) Reklamy (PKD 73.1),
21) Działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),
22) wynajmu i dzierżawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
23) Wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
24) Działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
25) Pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 79.90.C),
26) Działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
27) Wychowania przedszkolnego (PKD 85.10.Z),
28) Szkół podstawowych (PKD 85.20.Z),
29) Techników (PKD 85.32.A),
30) Zasadniczych szkół zawodowych (PKD 85.32.B),
31) Pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.5),
32) Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.6),
33) Działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką (PKD 90),
34) Działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91),
35) Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93),
36) Naprawy i konserwacji mebli i wyposażenia domowego (PKD 95.24.Z),
37) Pozostałej indywidualnej działalności usługowej (PKD 96),
38) Doradztwa związanego z zarządzaniem (PKD 70.2),
39) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
40) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69).

§ 15

Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczane będą na realizację celów Statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.

§ 16

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

Organy Fundacji

§ 17

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 18

1) Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2) Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji;
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.
3) Członkowie Zarządu wraz ze wskazaniem pełnionych przez nich funkcji są powoływani i odwoływani przez Fundatora Arsena Ovsepyana.
4) W przypadku braku możliwości wykonywania uprawnień przez fundatora Arsena Ovsepyana w zakresie wskazanym w powyższym pkt 3, uprawnienie do powoływania/odwoływania członka zarządu Fundacji przysługuje Radzie Fundacji, z zastrzeżeniem warunków określonych w postanowieniach Statutu.
5) Za brak możliwości wykonywania uprawnień przez fundatora w zakresie powoływania/odwoływania członka zarządu Fundacji uważa się jego: śmierć, kalectwo w stopniu wykluczającym samodzielne lub swobodne podejmowanie decyzji stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, jego utratę zdolności do czynności prawnych,
6) Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§19

1) Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami Fundacji, a w szczególności:
a) zarządza majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji;
b) przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje;
c) uchwala roczne plany działania Fundacji oraz plany finansowe;
d) opracowuje sprawozdania z wykonania planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
e) koordynuje pracę Fundacji.
f) Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
4) Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności ½ aktualnego składu Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5) Zarząd może powoływać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

§ 20

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 21

1) Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych i składa się od 3 do 7 członków.
2) Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
3) Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.
4) Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się raz w roku.
5) W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
6) Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Rady.
7) Do Rady Fundacji należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w przypadku braku możliwości wykonywania w tym zakresie uprawnień przez Fundatora Arsena Ovespiana w razie ciężkiego naruszenia przez członka zarządu przepisów prawa lub Statutu Fundacji.
4. powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji w przypadku braku możliwości wykonywania w tym zakresie uprawnień przez Fundatora Arsena Ovespiana w razie ciężkiego naruszenia przez likwidatorów przepisów prawa lub Statutu Fundacji.
8) Za ciężkie naruszenie przepisów prawa lub Statutu Fundacji uznaje się działanie lub zaniechanie polegające na narażaniu Fundacji na szkodę lub jej wyrządzenie.
Zmiana Statutu

§ 22

1) Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Arsen Ovsepyan w formie pisemnego oświadczenia.
2) Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została powołana i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 23

1) Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2) Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 24

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzja o połączeniu zapada w drodze jednogłośnej uchwały pełnego składu Zarządu.

Likwidacja Fundacji

§ 25

1) Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2) Likwidatorów Fundacji powołuje/odwołuje Fundator Arsen Ovsepyan, z zastrzeżeniem treści poniższego pkt 3.
3) W przypadku braku możliwości wykonywania uprawnień przez fundatora Arsena Ovsepyana w zakresie wskazanym w powyższym pkt. 2, uprawnienie to przysługuje Radzie Fundacji, z zastrzeżeniem warunków określonych w postanowieniach Statutu.
4) Za brak możliwości wykonywania uprawnień przez fundatora w zakresie powoływania/odwoływania członka likwidatora Fundacji uważa się jego: śmierć, kalectwo w stopniu wykluczającym samodzielne lub swobodne podejmowanie decyzji stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, jego utratę zdolności do czynności prawnych.

§ 26

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzja o likwidacji zapada w drodze jednogłośnej uchwały pełnego składu Zarządu i dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez uchwałę Rady Fundacji.

§ 27

Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji likwidator przekaże innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do określonych w niniejszym Statucie.

§ 28

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury.