KONKURS

Drodzy Artyści,

Fundacja Polsko – Ormiańska wraz z Galerią Bardzo Białą i Ambasadą Armenii w Polsce, mają przyjemność zaprosić Was do udziału w konkursie na pracę malarską Armenia – tożsamość i miłość, organizowanym z okazji 650 lecia nadania przywilejów diasporze ormiańskiej w Polsce oraz 25 lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Armenii. Przewidywane nagrody to min. w pełni opłacony przez Organizatora tygodniowy plener w Armenii połączony ze zbiorową wystawą pokonkursową w Galerii Bardzo Białej oraz Nagroda Publiczności w wysokości 3 000 zł. Zgłoszenia do I etapu przyjmujemy do 15 sierpnia 2017 r. na adres konkurs.armenia@fpo.com.pl.

plakatarmof

»formularz zgłoszeniowy«

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

ARMENIA

– tożsamość i miłość-

§1.

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki oraz zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu plastycznego na pracę malarską związaną z obchodami 650 lecia nadania przywilejów diasporze ormiańskiej na ziemiach polskich oraz 25 lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Armenii (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Polsko-Ormiańska z siedzibą w Warszawie (00-687 Warszawa) przy ul. Wspólnej 61 lok. 107 przy współpracy z Galerią Bardzo Białą z siedzibą w Warszawie.
 3. Patronem honorowym Konkursu jest Ambasada Armenii w Polsce.
 4. Celem Konkursu jest promocja młodych i zdolnych artystów z okazji obchodów 650 lecia nadania przywilejów diasporze ormiańskiej na ziemiach polskich oraz 25 lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Armenii.
 5. Tematem prac zgłoszonych do Konkursu ma być twórcza interpretacja hasła Armenia – tożsamość i miłość.

§2.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie – studenci i absolwenci wyższych szkół artystycznych lub artyści (malarze) legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem malarskim (dalej „Uczestnicy”).
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne. Zgłoszenia niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Polsko – Ormiańskiej (http://fpo.iq.pl/ ) oraz na stronie internetowej Galerii Bardzo Białej (http://galeriabardzobiala.pl/), a także w podległych im mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych polskich wyższych uczelni artystycznych.

§3.

Przystąpienie do Konkursu wymaga:

 

  • wypełnienia i przesłania na adres konkurs.armenia@fpo.com.pl formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej [http://fpo.iq.pl] w zakładce „Konkurs”
  • przesłania reprodukcji pracy malarskiej w formie elektronicznej w standardowym formacie (JPG, PDF) oraz w rozdzielczości umożliwiającej druk (min. 300 dpi, 15 cm x 21 cm);
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace malarskie, wykonane w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane i niewyróżniane w innych konkursach, stanowiące własność autora. Dłuższy bok pracy konkursowej nie może być dłuższy niż 200 cm.
 2. Każdy z Uczestników może zgłosić do udziału w Konkursie nie więcej niż 3 prace.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, członkowie ich rodzin oraz osoby im najbliższe.
 4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonywać w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 roku. Prace zgłoszone po upływie tego terminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 5. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
 • W I etapie jury dokona wyboru 30 prac na podstawie prawidłowo dokonanych zgłoszeń (prace przesłane elektronicznie o wymaganych parametrach wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym). Wybrane prace zostaną zakwalifikowane na Galę o której mowa w §5 ust. 6. Informacje zostaną opublikowane na stronie Fundacji Polsko – Ormiańskiej oraz Galerii Bardzo Białej.
 • W II etapie jury na podstawie przesłanych oryginałów wybierze 7 laureatów, których nazwiska oficjalnie ogłoszone zostaną podczas Gali o której mowa w §5 ust. 6., wtedy zostanie też przyznana Nagroda Publiczności.
 1. W ocenie pracy jury będzie brać pod uwagę ich wartość artystyczną oraz kreatywne i czytelne odniesienie się do tematu konkursu.
 2. Decyzja jury jest niepodważalna, nie przysługuje możliwość odwołania do niej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania reprodukcji prac finałowych w działaniach promocyjno-wydawniczych.

Ponadto:

 1. W ocenie pracy jury będzie brać pod uwagę ich wartość artystyczną oraz kreatywne i czytelne odniesienie się do tematu konkursu.
 2. Decyzja jury jest niepodważalna, nie przysługuje możliwość odwołania do niej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania reprodukcji prac finałowych w działaniach promocyjno-wydawniczych.

§4.

 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają żadnym zmianom. Naruszenie powyższego będzie skutkować wykluczeniem danej pracy z Konkursu.
 2. Prace zgłoszone do Konkursu – reprodukcje prac malarskich –  powinny być zapisane cyfrowo w formie plików JPG o parametrach: szer. minimalna 1024 pikseli, przestrzeń barw RGB, wielkość pliku do 1 MB. Jeśli charakter pracy wymaga pokazania detali lub części składowych, można dołączyć dodatkowe zdjęcia, jednak łączna ilość zdjęć w zgłoszeniu nie może przekroczyć 10. Każde zdjęcie powinno być podpisane wg następującego wzoru: nazwisko_pierwsza litera imienia_tytuł_rok powstania (np. kowalski_j_pejzaz_morski_2017). Niedopuszczalne jest używanie w nazwie pliku znaków diakrytycznych, spacji ani znaków innych niż podkreślnik ( _ ). Nazwa pliku powinna składać się maksymalnie z 50 znaków. Jeśli tytuł jest dłuższy, należy zastosować wersję skróconą tytułu. Pełna lista zgłoszonych prac wg wzoru: tytuł, rok powstania, technika i podłoże, wymiary w cm (najpierw wysokość), powinna znaleźć się w polu tekstowym formularza zgłoszeniowego. Prace bez tytułu powinny być ponumerowane (np. Jan Kowalski, Bez tytułu 1, 2017, olej, płótno, 100 x 200 cm).
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
 4. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy – do celów związanych z organizacją Armenii jej promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących: – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§5.

 1. Informacje o zakwalifikowaniu prac do II etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Fundacji Polsko – Ormiańskiej i na stronie podległej jej Galerii Bardzo Białej w dniu 22 sierpnia 2017 roku.
 2. Oryginały prac wybranych na podstawie wersji elektronicznej do II etapu Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora do dnia 8 września 2017 roku. Prace dostarczone po tym terminie podlegają wykluczeniu z Konkursu.
 3. Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające ich montaż i ekspozycję.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu; odpowiednie zabezpieczenie i ewentualne ubezpieczenie prac spoczywa na Uczestnikach.
 5. Oryginały dostarczanych Organizatorowi prac należy opisać na odwrocie tak samo jak w formularzu zgłoszeniowym.
 6. W II etapie jury kwalifikuje prace na uroczystą Galę Konkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających ich oczekiwań.
 7. Decyzje jury o zakwalifikowaniu prac do Gali Konkursowej są ostateczne.

§6.

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród artystów, których prace wzięły udział w wystawie podczas uroczystej gali. Wówczas zostanie również przeprowadzone głosowanie mające na celu przyznanie Nagrody Publiczności. W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy z gości (każdemu z uczestników głosowania przysługuje 1 głos).
 2. Przewiduje się dwie nagrody:
 • Nagrodę Główną przyznaną 7 osobom polegającą na tygodniowym plenerze w Armenii i wystawie pokonkursowej w Galerii Bardzo Białej.
 • Nagrodę Publiczności w wysokości 3 000 zł przyznaną jednej wyłonionej poprzez głosowanie osobie.

§7.

Konkurs będzie się odbywał zgodnie z terminarzem:

 • do 15 sierpnia – nadesłanie prac do I etapu konkursu w wersji elektronicznej spełniającej wszystkie wymienione wymogi.
 • 22 sierpnia – ogłoszenie list 30 osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
 • 08 września – termin dostarczenia prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu do organizatora.
 • 21 września – uroczysta Gala Konkursowa połączona, wyłonienie 7 zwycięzców.
 • Marzec 2018 – tygodniowy wyjazd plenerowy do Armenii.

§8.

 1. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie przez organizatora danych osobowych uczestników z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb związanych z realizacją konkursu. Każdemu z Uczestników przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, w tym w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Uczestnik, który przystępuje do konkursu, oświadcza, że wykorzystane w jego pracy treści nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j.), dóbr osobistych, a także nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.
 3. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili oficjalnego podania ostatecznych wyników konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.